Medezeggenschapraad (MR)

De school heeft een actieve medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De MR biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid om mee te denken over bepaalde onderwerpen of mee te adviseren of mee te beslissen over schoolspecifiek beleid. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven aan de directie van de school of om in te stemmen met beslissingen van de directie.

De leden van de MR worden gekozen. Vanuit personeelgeleding zijn Tine Rienks, Anneke ven der Heide en Metsje Gerlsma vertegenwoordigd. Vanuit de oudergeleding zijn Sonja Miedena (voorzitter), Arenda Douma en Siebe Lieuwe Duinstra vertegenwoordigd. 

 

Voor schooloverstijgende activiteiten kent onze stichting een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).